a là gì nghĩa của từ a là – (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất hạng

Trả lời