anh ấy đã ngớt giận : his anger has subsided

Trả lời