anh hùng cá nhận : individualistically heroic

Trả lời