anh thích màu nào hơn : which color do you like best?

Trả lời