Bao Tích Nhược : (character in the book “Anh Hùng Xà Điêu”)

Trả lời