calve là gì nghĩa của từ calve là – đẻ con (bò cái) – vỡ ra những tảng băng

ielts

Blog chia sẻ kiến thức về IELTS - Tiếng anh học thuật IELTS tổng hợp từ vựng thành ngữ mẫu câu đồng nghĩa và trái nghĩa - Idiom - Synonym - Paraphrase - Collocation

Trả lời