CNT : Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (People’s Republic of China)

Trả lời