Có mốc xì gì đâu! : Nothing at all like that!

Trả lời