Cơ quan nguyên tử năng quốc tế : International Atomic Energy Agency, IAEA

Trả lời