crampon là gì nghĩa của từ crampon là – móc sắt – (số nhiều) đánh giày (đá

Trả lời