crankle là gì nghĩa của từ crankle là – khúc uốn quanh, khúc quanh co, chỗ k

Trả lời