cranky là gì nghĩa của từ cranky là – tròng trành không vững, xộc xệch – ốm

Trả lời