Dạo này ông có phát tài không? : How’s business these days?

Trả lời