Category: English – Vietnamese

0

cave /’keivi/* thán từ-(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) chú ý! (thầy giáo đến kia…)