Khoan đã! : Hold on (a second)!

Khoan đã! : Hold on (a second)!

Trả lời