không nêu chi tiết : to not give any details

Trả lời