Lại nhà hàng Thanh Thế đi ! : How about going to the Thanh The (restaurant)?

Trả lời