Liên Bang Nga là một vang bóng của Liên Xô ngày xưa : The Russian Federation is only a shadow of the former Soviet Union

Trả lời