Máy này chạy bằng dầu tây : That motor uses kerosene

Máy này chạy bằng dầu tây : That motor uses kerosene

Trả lời