NN : Nhân Hàng Nhà Nước (National Bank of VN)

Trả lời