Sao ông đi lâu vậy? : How come you’ll be gone so long?

Trả lời