Tổng Thống Ba Lan đã làm bù nhìn chi Ngã : the Polish president became a puppet of Russia

Trả lời