Việt hóa tên người : to transliterate someone’s name into Vietnamese

Trả lời