Your belly button is bigger than your stomach

Your belly button is bigger than your stomach
If your belly button is bigger than your stomach, you take on more responsibilities than you can handle.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *