Your call

Your call
If something is your call, it is up to you to make a decision on the matter.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *