Your sins will find you out

Your sins will find you out
This idiom means that things you do wrong will become known.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *