Zip your lip

Zip your lip
If someone tells you to zip your lip, they want to to shut up or keep quiet about something. (‘Zip it’ is also used.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *